OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti ING DRAK s.r.o.
se sídlem Klimentská 1652/36 Praha 1 PSČ: 110 00
provozovna Nádražní 301, Cetkovice PSČ: 679 38
IČO: 25571958
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://shop.ingdrak.cz/

Tyto obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti ING DRAK s.r.o., se sídlem Klimentská 1652/36 Praha 1 110 00, IČO: 25571958, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 301257 vedeném u Městského soudu v Praze, e -mail ingdrak@ingdrak.cz, telefonní číslo 516 478 410, adresa provozovny Nádražní 301 Cetkovice 679 38 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách https://shop.ingdrak.cz/.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://shop.ingdrak.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

jestliže:

  1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
  4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ